Propisi iz sportskog ribolova na moru

ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU

(Urednički pročišćeni tekst – Dio Sportski i rekreacijski ribolov na moru)

 — u tekstu Zakona članci 1. do 24. izostavljeni – ne odnose se na sportski ili rekreacijski ribolov—


Sportski ribolov na moru

Članak 24.

(1) Sportski ribolov na moru smije se obavljati samo uz posjedovanje dnevne, višednevne ili godišnje dozvole za sportski ribolov na moru.
(2) Dozvolu za sportski ribolov na moru izdaje u elektroničkom obliku Ministarstvo, a prodaje ih Nacionalni savez za sportski ribolov na moru Republike Hrvatske.
(3) Pravo na kupnju dnevne i višednevne dozvole za sportski ribolov imaju članovi nacionalnih saveza za sportski ribolov na moru.
(4) Pravo na kupnju godišnje dozvole za sportski ribolov imaju članovi nacionalnog saveza za sportski ribolov na moru Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ribolov podvodnom puškom

Članak 25.(1) Zabranjeno je obavljanje ribolova podvodnom puškom, osim u sportskom ribolovu.
(2) Pri obavljanju ribolova podvodnom puškom ribolovac mora biti propisno označen sukladno posebnom propisu.
(3) Dozvola za obavljane sportskog ribolova podvodnom puškom ne smije se prodati za osobu mlađu od 16 godina.

Natjecanja

Članak 26.(1) Natjecanja u sportskom ribolovu na moru ne smiju se održati bez Rješenja o odobrenju Ministarstva.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka s uvjetima natjecanja donosi Ministarstvo. 
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.
(4) Nacionalni savez za sportski ribolov na moru obvezan je Ministarstvu dostaviti kalendar natjecanja do 31. prosinca tekuće godine, za narednu godinu.
(5) Za vrijeme trajanja natjecanja u sportskom ribolovu količina ulova nije ograničena.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, količina ulova u natjecanju može se ograničiti ako se love vrste čiji je ulov inače ograničen.
(7) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka može se u vrijeme i na području odvijanja natjecanja ograničiti obavljanje ostalih vrsta ribolova.

Rekreacijski ribolov

Članak 27.

(1) Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz posjedovanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobama mlađim od 14 godina dopušteno je bez posjedovanja dozvole obavljati rekreacijski ribolov odmetom s jednim povrazom, sa ili bez korištenja štapa.

Izdavanje dozvola za rekreacijski ribolov

Članak 28.

(1) Dozvole za rekreacijski ribolov izdaje Ministarstvo te pravne i fizičke osobe koje za to ovlasti Ministarstvo.
(2) Godišnja dozvola iz stavka 1. ovoga članka smije se izdati samo za fizičku osobu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zajedničke odredbe za sportski i rekreacijski ribolov

Članak 29.

(1) Pojedine vrste riba i drugih morskih organizama koje su ulovljene u sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu moraju biti označene neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribe i drugi morski organizmi ulovljeni za vrijeme natjecanja u sportskom ribolovu, moraju biti označeni odmah po isteku roka za žalbu nakon obavljenog vaganja.
(3) U sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.
(4) Sportski i rekreacijski ribolovac ne smije uz sebe imati veću količinu riba i drugih morskih organizama koji podliježu označavanju sukladno stavku 2. ovoga članka, a ulovljenih u sportskom, odnosno rekreacijskom ribolovu od količine propisane stavkom 3. ovoga članka.
(5) Pravne i fizičke osobe koje prodaju dozvole za sportski ribolov i rekreacijski ribolov na moru dužne su Ministarstvu dostavljati izviješća o prodanim dozvolama.
(6) Obrasce i način izdavanja dozvola za sportski, odnosno rekreacijski ribolov te sadržaj, oblik i rokove dostave izviješća iz stavka 5. ovoga članka, te označavanje iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.


Posebne odredbe za sportski i rekreacijski ribolov

Članak 30.(1) U sportskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu zabranjen je ribolov atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), te sakupljanje koralja i spužava.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u rekreacijskom ribolovu na moru dopušten je ulov atlantske tune, igluna, iglana samo uz posebnu dozvolu koju izdaje Ministarstvo, a u sportskom ribolovu u okviru natjecanja iz članka 26. ovoga Zakona.


Alati i oprema za sportski ribolov i rekreacijski ribolov

Članak 31.U obavljanju sportskog ribolova i rekreacijskog ribolova na moru smiju se koristiti samo ribolovni alati i oprema propisani uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(2) Način uporabe, vrste i količinu te način označavanja ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju sportskog i/ili rekreacijskog ribolova na moru propisuje ministar pravilnikom.
 — u tekstu Zakona članci 32. do 82. izostavljeni – ne odnose se na sportski ili rekreacijski ribolov—

Važna napomena – pogledati provedbeni propis  PRAVILNIK O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU
(Službeni list 122/17 s promjenama)


Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi


PRAVILNIK O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 122/17, 12/18, 54/18, 69/20, 125/20 i 87/21)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:
– prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov (u daljnjem tekstu: dozvola)
– evidencija prodanih dozvola
– sadržaj ugovora o prodaji dozvola
– načini izvješćivanja o prodaji dozvola
– vrste dozvola
– cijene pojedinih kategorija dozvola
– dopušteni ribolovni alati, njihova količina i karakteristike
– najmanje veličine riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu i iskrcavati
– označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17) (u daljnjem tekstu: Zakon), pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1) Lov na veliku ribu – je vrsta ribolova koja se obavlja iz plovila u pokretu (trolling), iz plovila koje pluta ili je usidreno (jigging), a obavlja se posebnim ribolovnim alatom za lov na veliku ribu uz prihranjivanje (brumanje) ili bez.
2) Alat za lov na veliku ribu – sustav koji sačinjavaju ribolovni štap i rola, od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od 13,446 kg (30 lb) ili više.

Vrste dozvola

Članak 3.

(1) Dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo) za određenu namjenu i razdoblje kako slijedi:


1. dnevne i višednevne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov koje se izdaju za razdoblje:
– za jedan (1) dan
– za tri (3) dana
– za sedam (7) dana
– za 150 dana.
2. godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov koje se izdaju za kalendarsku godinu
3. posebne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode u skladu s aktom javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.
4. posebne dozvole za korištenje dodatnih ribolovnih alata i opreme, a koje se izdaju za ribolov:
– stajaćim parangalom, jedan ili više njih s ukupno do 100 udica
– vršama za lov ribe, ukupno do tri (3) komada
– uz upotrebu umjetne rasvjete, odnosno jednog rasvjetnog tijela električne snage do najviše 100 W za žarulju sa žarnom niti, odnosno 30 W za halogenu i LED žarulju te kod plinskih ferala do 400 cd jakosti svjetlosti, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca
– ostima, ukupno jedan (1) komad
– udičarskim alatima za veliku ribu, najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom na svakom priboru.
5. Posebne dozvole iz točke 4. podstavaka 1. – 4. ovoga stavka izdaju se samo za kalendarsku godinu.
6. godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete koje se izdaju bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov te osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, a ne nalaze na rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu u određenoj kalendarskoj godini.
(2) Dozvola se izdaje vlasniku dozvole i neprenosiva je.
(3) Posebne dozvole izdaju se isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole, osim dozvole iz stavka 1. točke 3. ovog članka.

Članak 4.

(1) Ribolovac, vlasnik godišnje, dnevne ili višednevne dozvole iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. smije obavljati ribolov sljedećim količinama ribolovnih alata i opreme:
– odmetom, ukupno do dva (2) komada
– kančenicom, ukupno do dva (2) komada
– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada
– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada
– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.
(2) Ribolovcu iz stavka 1. ovoga članka u ribolovu iz plovila nije dozvoljeno korištenje alata za lov na veliku ribu bez važeće dozvole za takvu vrstu ribolova.
(3) U dozvoljenom dnevnom ulovu udio živih školjkaša i puževa smije biti do 2 kilograma, osim dagnji (Mytilus galloprovincialis) kojih smije biti do 5 kilograma.
(4) Vlasnici godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov na moru imaju pravo i na kupnju posebnih dozvola za ribolov stajaćim parangalom, vršama za lov ribe, ostima i za korištenje umjetne rasvjete (feral) te koristiti te ribolovne alate i opremu pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka.
(5) Vlasnici dozvola za športski ribolov na moru pored ribolovnih alata i opreme navedenih u stavku 4. ovoga članka mogu obavljati ribolov podvodnom puškom (ukupno do dva komada), a vlasnici godišnjih dozvola za športski ribolov na moru imaju pravo i na kupnju godišnje posebne dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.
(6) Ribolov u područjima koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode ribolovac smije obavljati uz posjedovanje posebne dozvole iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika.
(7) Dodatna ograničenja o načinu obavljanja ribolova, karakteristikama i količini ribolovnog alata za športski i rekreacijski ribolov u područjima iz stavka 6. ovoga članka propisuje se posebnim aktom iz nadležnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.  


Visina naknade za pojedine vrste dozvola

Članak 5.

(1) Visina naknade za pojedine vrste dozvola utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Redni brojVrsta dozvoleNaknada športskiNaknada rekreacijski 
Dnevne i višednevne dozvole 
1.Dozvola za jedan (1) dan6060 
2.Dozvola za tri (3) dana150150 
3.Dozvola za sedam (7) dana300300 
4.Dozvola za 150 dana za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI)10100 
5.Dozvola za 150 dana za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života60100 
6.Dozvola za 150 dana za punoljetne osobe do 65. godine života600750 
7.Dozvola za 150 dana za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocimane izdaje seizdaje se bez naknade 
8.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan120ne izdaje se 
9.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana300ne izdaje se 
10.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7) dana600ne izdaje se 
Godišnje dozvole (*) 
11.Godišnja dozvola za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI)10100 
12.Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života60100 
13.Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života350500 
14.Godišnja dozvola za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocimane izdaje seizdaje se bez naknade 
Posebne dozvole (**) 
15.Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom200200 
16.Posebna dozvola za ribolov vršama za lov ribe200200 
17.Posebna dozvola za ribolov ostima100100 
18.Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete100100 
19.Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu700ne izdaje se

 

(*) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine
(**) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine.
(2) Cijene pojedinih kategorija dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika propisuje javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem.
(3) Dozvole iz članka 3. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika Ministarstvo izdaje bez naknade.

Članak 6.

(1) Zabranjeno je obavljati športski ili rekreacijski ribolov ostima uz umjetnu rasvjetu iz plovila s ugrađenim staklom na dnu.
(2) Plovilo koje se koristi u športskom ili rekreacijskom ribolovu ostima uz umjetnu rasvjetu smije se pokretati samo uz uporabu vesala.
(3) Lov glavonožaca povrazom s kukom uz umjetnu rasvjetu u športskom i rekreacijskom ribolovu zabranjen je od 1. ožujka do 30. rujna, neovisno o posjedovanju posebne dozvole za umjetnu rasvjetu.
(4) Športski i rekreacijski ribolov na moru nije dozvoljeno obavljati na mjestima koja odlukom odredi lokalna samouprava ili koncesionar.
(5) Stavljanje na tržište ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova je zabranjeno.

Članak 7.

(1) Ribolov podvodnom puškom zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem.
(2) U podvodnom ribolovu zabranjeno je tegljenje ribolovca plovilom i/ili korištenje podvodnog skutera.

Članak 8.

(1) Udica za lov velike ribe udičarskim alatima za veliku ribu iz članka 3. stavka 1. točke 4. podstavka 5. ovog Pravilnika mora biti kružna (tzv. circle hook), a udica i svi metalni dijelovi koji služe za spajanje osnova ili predveza (vrtilice, kopče i sl.) ne smiju biti od nehrđajućeg materijala.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom upotrebe varalica smije se upotrebljavati klasična jednokuka udica (tzv. J-klasična udica).
(3) Prilikom lova na veliku ribu zabranjena je uporaba borbenih stupova i privlačenje ribe uporabom držača štapa pričvršćenog na trupu plovila.
(4) Zabranjeno je obavljati lov na veliku ribu na udaljenosti manjoj od 1 Nm od uzgajališta plavoperajne tune.


Članak 8.a

(1) U športskom i rekreacijskom ribolovu plavoperajne tune i igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, tako da se ulovljena tuna ili iglun mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka ulovljenu plavoperajnu tunu dozvoljeno je izvući na plovilo isključivo u sklopu rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, u skladu sa posebnim propisom koji regulira rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune.


Članak 8.b

(1) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je prijaviti natjecanje Hrvatskom savezu za sportski ribolov na moru.
(2) Športski ribolov u sklopu natjecanja dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za športski ribolov, a u natjecanjima u lovu na veliku ribu i uz posjedovanje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.
(3) Ukoliko je pravilnikom koji uređuje ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu dodijeljena kvota za športski ribolov, Hrvatski savez za sportski ribolov na moru može za pojedina natjecanja u lovu na veliku ribu, kroz prijedlog dopune i izmjene Kalendara natjecanja, dostaviti prijedlog raspodjele kvote za ulov tune po pojedinim natjecanjima, najkasnije 30 dana prije početka prvog natjecanja u lovu na veliku ribu.
(4) Natjecanja u lovu na veliku ribu kojima je dodijeljena kvota za plavoperajnu tunu ne smiju trajati dulje od 5 kalendarskih dana.
(5) Hrvatski savez za sportski ribolov na moru u ime organizatora natjecanja obavezan je najkasnije 7 dana prije predviđenog datuma održavanja pojedinog natjecanja u lovu na veliku ribu kojemu je dodijeljena kvota za ulov plavoperajne tune u sklopu zahtjeva za održavanje natjecanja, dostaviti sljedeće podatke za svako plovilo koje će sudjelovati u natjecanju:
– registarska oznaka ili ime plovila
– podatke o vlasniku i korisniku plovila.
(6) Ministarstvo rješenjem o odobrenju i uvjetima natjecanja ujedno autorizira plovila za svako pojedino natjecanje.
(7) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je dostaviti ministarstvu pismeni izvještaj o ulovu tune s podacima o broju i masi ulovljenih i zadržanih primjeraka, na Obrascu prijave ulova tuna u športskom ribolovu (Prilog 6. ovog Pravilnika), u roku od 24 sata nakon završetka natjecanja.
(8) Iznimno od članka 8.a stavka 1. ovog Pravilnika u natjecanjima u lovu na veliku ribu s odobrenom kvotom za ulov plavoperajne tune, pojedino plovilo dnevno smije, do ispunjenja kvote određene za natjecanje, izvući na plovilo i zadržati samo jednu jedinku tune. Zadržana jedinka smije se iskrcati samo cijela, a iznimno, bez utrobe i škrga. Zadržane jedinke tune moraju se iskrcati u mjestu održavanja športskog natjecanja u vremenu od 08:00 do 20:00 sati.

 Članak 9.

(1) Ukoliko način na koji se smije obavljati športski ili rekreacijski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja športskog i rekreacijskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.
(2) Na obavljanje športskog i rekreacijskog ribolova plavoperajne tune i igluna primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika i propisa kojim se uređuje ulov plavoperajne tune i igluna.

Članak 10.

Dob osoba koja je navedena u ovom Pravilniku određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određenu godinu života.

Članak 11.

  • Početak i završetak prava obavljanja športskog ili rekreacijskog ribolova određen je razdobljem za koje je dozvola izdana kako slijedi:
    – dozvola za jedan dan od 00.00 sati do 24.00 sata datuma za koji dozvola važi
    – dozvole za tri dana i za sedam dana od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma

– dozvole za 150 dana od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma, odnosno najduže do 31. prosinca kalendarske godine za koju je izdana, što god nastupi prije, i
– godišnje dozvole do 24.00 sata 31. prosinca kalendarske godine za koju je izdana.

 Najmanje veličine za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama

Članak 12.

(1) Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su:

ZNANSTVENI NAZIVHRVATSKI NAZIVNajmanja veličina
1. PISCESRIBE 
Dentex dentexzubatac30 cm
Mustelus asteriaspas mekaš80 cm
Seriola dumeriligof45 cm
Sarda sardapalamida45 cm
Sciaena umbrakavala30 cm
Scorpaena scrofaškrpina30 cm
Spondyliosoma cantharuskantar18 cm
Squalus acanthiaskostelj66 cm
2. BIVALVIAŠKOLJKAŠI 
Arca noekunjka5 cm
Mytilus galloprovincialisdagnje6 cm
Ostrea eduliskamenica7 cm
3. CEPHALOPODAGLAVONOŠCI 
Octopus vulgarishobotnica1 kg 

(2) Za vrste koje nisu navedene u Tablici u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz Priloga 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006., str. 11).
(3) Grafički prikazi mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova na moru
Članak 13.

(1) Ribe ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu koje se zadržavaju, a moraju se označiti odsijecanjem donjeg dijela repne peraje su:

ZNANSTVENI NAZIVHRVATSKI NAZIV
1. PISCESRIBE
Dentex dentexzubatac
Dicentrarchus labraxlubin (brancin)
Diplodus puntazzopic
Diplodus sargusšarag
Diplodus vulgarisfratar
Epinephelus spp.kirnje
Lithognathus mormyrusovčica
Merluccius merlucciusoslić
Pagellus erythrinusarbun
Pagrus pagruspagar
Polyprion americanuskirnja glavulja
Sarda sardapalamida
Sciaena umbrakavala
Seriola dumeriligof
Scorpaena scrofaškrpina
Sparus auratakomarča (orada, podlanica)
Spondyliosoma cantharuskantar
Zeus faber kovač

(2) Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja (Loligo vulgaris) namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.
(3) Grafički prikaz označavanja riba i glavonožaca prikazan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov na moru

Članak 14.

(1) Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov na moru kao i pripadajuće posebne dozvole ribolovac može kupiti u Ministarstvu – Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar poljoprivrede (u tekstu koji slijedi: ministar), odnosno putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva.
(2) Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajuće posebne dozvole osim dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, ribolovac može kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u tekstu koji slijedi: Savez) – udruga za sportski ribolov.
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka godišnje dozvole za rekreacijski ribolov za HRVI i godišnje dozvole za umirovljenike koji nisu navršili 65 godina života ribolovac može kupiti samo u Ministarstvu – Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar.
(4) Godišnje dozvole za HRVI izdaju se uz predočenje dokaza o invaliditetu, a dozvole za umirovljenike uz predočenje dokaza o umirovljenju. U slučaju kada dokumenti o umirovljenju nisi napisani na hrvatskom jeziku potrebno je dostaviti dokaze prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod ovlaštenog sudskog tumača.
(5) Godišnje dozvole iz članka 3. stavka 1. točke 6. Ministarstvo izrađuje u elektroničkom obliku i njihov popis objavljuje na mrežnim stranicama Uprave ribarstva.
(6) Sve vrste dozvola za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika izdaje Ministarstvo, a prodaju javne ustanove koje upravljaju određenim područjem.
(7) Kod kupnje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, stajaći parangal, vršu za lov ribe, ribolov umjetnom rasvjetom i ostima, ako se obavlja s plovila, osim obaveznih podataka o ribolovcu, u zahtjevu za dozvolu potrebno je navesti oznaku plovila (jednog do tri) s kojeg će se obavljati ribolov navedenim alatima.
(8) Ribolov udičarskim alatima za veliku ribu dozvoljeno je obavljati isključivo sa plovila koje je upisano u dozvoli za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.

Članak 15.

(1) Prilikom izdavanja dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika ribolovcu je omogućen ispis potvrde na obrascu putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva i web-stranice Saveza. U slučaju prodaja dozvola od strane Ministarstva odnosno ovlaštenih osoba za prodaju dozvola, potvrda o kupnji izdaje se na zahtjev (Prilozi 3. – 5. ovoga Pravilnika).
(2) Potvrda o kupnji dozvole iz članka 3. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika ispisuje se na zahtjev stranke u Ministarstvu.

Članak 16.

(1) Pravne i fizičke osobe ovlaštene za prodaju dozvola za rekreacijski ribolov, kao i pripadajućih posebnih dozvola s Ministarstvom sklapaju ugovor o prodaji tih vrsta dozvola.
(2) Savez s Ministarstvom sklapa ugovor o prodaji dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajućih posebnih dozvola kojim se uređuje način vođenja evidencije i izvješćivanja o prodaji.
(3) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka određuje se visina naknade koja pripada osobama iz stavka 1. ovoga članka, način vođenja evidencije i izvješćivanja o prodaji.

Članak 17.

(1) Savez vodi popis svojih članica koje prodaju dozvole za športski ribolov na moru i posebne dozvole, koji mora dostaviti Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine, a koji može biti naknadno dopunjavan novim članicama.
(2) Novčani iznos prikupljen od prodaje dozvola raspoređuje se tako da:
– 60% sredstava Savez uplaćuje u korist Državnog proračuna
– 15% sredstava pripada Savezu kao naknada za troškove distribucije i prodaje dozvola
– 10% sredstava Savez zadržava na posebnom računu za potrebe vođenja statistike ulova u sportskom i rekreacijskom ribolovu, za nabavu i održavanje informatičke opreme i informatičkog sustava prodaje dozvola te za podmirivanje obveze plaćanja članarine u međunarodnim tijelima.
– 15% sredstava utroši Savez, putem javnih natječaja uz suglasnost Ministarstva, isključivo za financiranje ili sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja mora, istraživanja vezanih uz procjene utjecaja sportskog i rekreacijskog ribolova na stanje živih bogatstava mora, projekata vezanih uz promidžbu sportskog i rekreacijskog ribolova na moru, istraživanja vezanih uz gospodarski i društveni značaj sportskog i rekreacijskog ribolova na moru.
(3) Sredstva iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka Savez uplaćuje u Državni proračun jednom mjesečno do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
(4) Način utroška sredstava iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka odnosno obim i način prikupljanja podataka za potrebe vođenja statistike ulova u športskom ribolovu uređuje se Ugovorom koji Ministarstvo sklapa sa Savezom.
(5) Savez je dužan Ministarstvu podnositi u mjesecima travnju, srpnju, listopadu i siječnju tromjesečna izvješća o prodanim dozvolama i uplatama u Državni proračun za proteklo razdoblje, te stanju namjenskih sredstava iz stavka 2. podstavaka 3. i 4. ovoga članka. Osim navedenog, izvješća moraju sadržavati i podatke o količini i vrsti prodanih dozvola po mjestima prodaje, odnosno po svojim članicama koje prodaju dozvole.
(6) U slučaju da Savez ne uplati sredstva u roku iz stavka 3. ovoga članka, odnosno ne podnese izvješća iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo će onemogućiti daljnju prodaju dozvola do zaprimanja obavijesti o uplati, odnosno do zaprimanja izvješća.

Članak 18.

(1) Prijedlog tema za projekte iz članka 17. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika, Savez je dužan dostaviti Ministarstvu do 10. srpnja tekuće godine uz podatak o prikupljenim sredstvima te raspodjeli na pojedine teme.
(2) Ministarstvo u dogovoru sa Savezom vrši odabir tema i izdaje suglasnost za objavu javnog natječaja po prihvaćenim temama.
(3) Javni natječaj za projekte po prihvaćenim temama provodi se najmanje jedan put godišnje.
(4) Odabir dostavljenih projekata obavlja Savez koji prijedlog odabranih projekata dostavlja Ministarstvu radi izdavanja suglasnosti.
(5) Neutrošena namjenska sredstva iz članka 17. stavka 2. podstavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika u tekućoj godini Savez zadržava na svojim računima te se ista priključuju sredstvima iste namjene u idućoj godini.

Članak 19.

(1) Cjelokupni novčani iznos prikupljen od prodaje dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika prihod je javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.
(2) Javne ustanove sredstva od prodanih dozvola koriste u aktivnostima za zaštitu prirode.
(3) Javne ustanove sklapaju s Ministarstvom Ugovor o načinu evidencije prodaje dozvola iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Središnja evidencija dozvola vodi se u Ministarstvu.
(2) Ministarstvo vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba ovlaštenika za prodaju dozvola.
(3) Podaci o prodanim dozvolama pohranjuju se trajno u bazi podataka o ribarstvu koju se vodi u Ministarstvu – Upravi ribarstva.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 155/14, 37/15 i 59/15), te članak 10. stavci 1. – 6. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 4/17 i 15/17).

Članak 22.

Prilozi 1. – 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1.


Najmanje veličine za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama

(1) Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su:

ZNANSTVENI NAZIVHRVATSKI NAZIVNajmanja veličina
1. PISCESRIBE 
Dentex dentexzubatac30 cm
Mustelus asteriaspas mekaš80 cm
Seriola dumeriligof45 cm
Sarda sardapalamida45 cm
Sciaena umbrakavala30 cm
Scorpaena scrofaškrpina30 cm
Spondyliosoma cantharuskantar18 cm
Squalus acanthiaskostelj66 cm
2. BIVALVIAŠKOLJKAŠI 
Arca noekunjka5 cm
Mytilus galloprovincialisdagnje6 cm
Ostrea eduliskamenica7 cm
3. CEPHALOPODAGLAVONOŠCI 
Octopus vulgarishobotnica1 kg 

(2) Za vrste koje nisu navedene u Tablici u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz Priloga 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006., str. 11).
(3) Minimalne referentne veličine za očuvanje za plavoperajnu tunu i igluna propisane su propisom kojim se uređuje ulov plavoperajne tune i igluna.
(4) Grafički prikazi mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.


Označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova na moru

Članak 13.

(1) Ribe ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu koje se zadržavaju, a moraju se označiti odsijecanjem donjeg dijela repne peraje su:

ZNANSTVENI NAZIVHRVATSKI NAZIV
1. PISCESRIBE
Dentex dentexzubatac
Dicentrarchus labraxlubin (brancin)
Diplodus puntazzopic
Diplodus sargusšarag
Diplodus vulgarisfratar
Epinephelus spp.kirnje
Lithognathus mormyrusovčica
Merluccius merlucciusoslić
Pagellus erythrinusarbun
Pagrus pagruspagar
Polyprion americanuskirnja glavulja
Sarda sardapalamida
Sciaena umbrakavala
Seriola dumeriligof
Scorpaena scrofaškrpina
Sparus auratakomarča (orada, podlanica)
Spondyliosoma cantharuskantar
Zeus faber kovač


(2) Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja (Loligo vulgaris) namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.
(3) Grafički prikaz označavanja riba i glavonožaca prikazan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.


Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

(„Narodne novine“, broj 42/16 – 04. 05. 2016.)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom upućuje se na minimalnu referentnu veličinu za očuvanje riba i drugih morskih organizama i na način mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama te se određuje lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama.


Članak 2.

Nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima smatraju se svi razvojni oblici riba i drugih morskih organizama koji su ispod veličina iz članka 3. ovoga Pravilnika.


Članak 3.

Minimalne referentne veličine za očuvanje vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju su propisane Prilogom III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006.o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 409 30. 12. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1967/2006).


Članak 4.

Na vrste iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe vezane uz obvezu iskrcaja prema članku 15. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1380/2013 od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 354, 28. 12. 2013.).


Članak 5.

Načini mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazani su grafički u Prilogu IV. Uredbe br. 1967/2006.


Članak 6.

(1) Razdoblja lovostaja odnosno razdoblja u kalendarskoj godini u kojem se pojedine vrste riba i drugih morskih organizama ne smiju loviti, sakupljati, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju su:

ZNANSTVENI NAZIV

HRVATSKI NAZIV

Razdoblje lovostaja

1. PISCES

RIBE

 

Sciaena umbra

kavala

od 15. svibnja do 15. srpnja

Epinephelus spp.

kirnje

od 1. srpnja do 31. kolovoza

Polyprion americanus

kirnja glavulja

od 1. srpnja do 31. kolovoza

2. CRUSTACEA

RAKOVI

 

Homarus gammarus

hlap

od 1. rujna do 5. svibnja

Palinurus elephas

jastog

od 1. rujna do 5. svibnja

Maja squinado

rakovica

od 1. lipnja do 30. studenoga

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribe ili drugi morski organizmi ulovljeni prije prvog dana početka lovostaja mogu se prenositi, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju živi ili u svježem stanju pet dana od prvog dana početka lovostaja.


Članak 7.

Bez obzira na njihovu veličinu, u more se moraju odmah nakon ulova vratiti ženke:

– jastoga i hlapa s vanjskim jajima,
– rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika o minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje i lovostaju ne odnose se na ribe i druge morske organizme koji potječu iz uzgoja.


Članak 9.

Minimalne referentne veličine za očuvanje i lovostaji za plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) utvrđene su propisom koji regulira ulov, uzgoj i promet ovih vrsta.


Članak 10.

Neovisno o odredbama ovoga Pravilnika, pojedine vrste riba i drugih morskih organizama zaštićene su temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode odnosno podzakonskih propisa donesenih na temelju tog Zakona.


Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 63/10, 68/10, 145/10, 18/12 i 29/12).


Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.